SUBSKRIPCE PRAŽSKO-DUCHCOVSKÉ DRÁHY

Výtah z provolání o významu Pražsko-duchcovské dráhy

Uhelná ložiska duchcovsko-bilinská a mostecká proslula právem co největší a nejrozsáhlejší sluje uhlí hnědého. Nalezají se v nich vrstvy, jaké co do mohutnosti na pevnině vůbec jen zřídka kdy nalezáme. Část, již možno vytěžiti, obnáší dle spolehlivého vyšetření nejméně jedenkrát sto tisíc milionů centů. Jakost uhlí tohoto jest výborná I výhřevnost hnědého uhlí ložiska duchcovsko-biliuskěho a mosteckého rovná se v poměru s nejlepším uhlím kamenným jako 7 : 9, kdežto výhřevnost nejlepšího severonémeckého hnědého uhlí srovnána s užitečností uhlí kamenného jeví v nejpříznivějším pádu poměr 9 : 18. Mohutnost ložiska dosahuje místy až 16 sáhů a uhlí leží tak mělko, že dobude se snadno a lacino, čímž zajištěna možnost konkurence i na velmi značnou vzdálenost, Avšak vzdor tomuto bohatství severních Čech trpí s duchcovsko-bilinským mosteckým uhelným ložiskem sousedící průmyslné a velmi četně obydlené krajiny nedostatkem uhlí, což nejvíce, sotva 16 mil vzdálené hlavní město Praha, pocítilo. Nezbytná potřeba zříditi vhodné spojení osvědčila se nalehavě četnými žádostmi súčastněných obcí a okresů, jež zákonnými zastupitelstvy svými vysoké c. k. místodriitel-stvo obchodu opětně o odpomožení žádaly. Dotýčným krokům, jež usilovně zřízení nového spojeni s ložisky uhelnými severozápadnich Čech se domáhaly, připojily se hlavně městské rady pražská a smíchovská a to se vši rozhodností. C. k. priv. Pražsko-duchcovská dráha železná vyhovuje tudíž všeobecně cítěné a národohospodářskými ohledy velevážně odůvodněné potřebě.

Délka dráhy obnáší celkem 18 mil, délka trati Praha-Most 16,1 míle. Účel dráhy jest trojí:

1. Má docílit se nejkratší spojeni duchcovsko-bilinskěho a mosteckého ložiska hnědého uhlí s zemským hlavním městem a jižními Čechy a tím všeobecné a prospěšné vy-užitkováni nejbohatšího uhelného ložiska Cech usnadniti. Spojení toto učím co nejrozhodněji konec politování hodnému stavu vyvolanému pravidelně se vracejícím nedostatkem uhlí ve vnitřních Čechách. Podotknuto zde buď, že Pražsko• duchcovská dráha neprobíhá jen krajiny, v nichž nalezají se ložiska uhlí hnědého, nýbrž že táhne se i kamenouhelným okresem slánským a tudíž i zde povznášejíc působiti bude.

2. Jiná. veledůležitá národohospodářská úloha, jež drahou Pražsko•duchcovskou vzhledem na povznešení mezinárodního obchodu rozřešena bude, jest: že stane se částí spo-jovací dray, která severní Německo nejkratšim směrem přes Lipsko s Prahou dotyčně i s Vídní spojuje. Pražsko-duchcovská dráha má nejen již nyní na koncích svých v Mostu a Duchcověi zajištěná připojení, ona nad to uzavřela smlouvu stran zřízení nového přímého spojení Mostu s Freibergem, s lipskodrážďanskou železniční společností, vymohla předběžnou koncesi a započala i s připravnými pracemi k provedení tohoto důležitého spojení. Pražsko-duchcovská dráha spojí se skorem na všech důležitějších obchodních místech, jichž se dotýká, s jinými drahami a sice: v Praze připojí se k česko západní dráze v Obornici připojí se k plzensko-březenské dráze z Plzně do Duchcova 19 17 n dráze císaře Františka Josefa, Bílině n „ dráze jdoucí údolím Běly a ‚tímto s Labem. „ n „ státní dráze, Duchcově „ duchcovsko-podmokelské a listí teplické dráze. 7, 11 11 buštěhradské dráze, „ Mostu „ Ústí-teplické dráze. Dále možno počítati na následující připojení: z Mostu na zmíněnou pokračovací dráhu směrem ku Freibergu, připojením k lipsko-drážďanskě dráze, v Lounech na navrženou trat lovosicko-lounsko-rakovnickou.

3. Pražsko-duchcovská dráha bude prostředkovati také dojista značný obchod místní, jehož význam úpině pochopíme, vezme-li se zřetel na husté obydlení oněch okresů, kterými od hlavního města království až do průmyslem bohatého českého středohoří jde, dobrou, ba většinou výtečnou jakkost půdy a značnou vzdělanost krajin těch; nad to slušno v úvahu vzíti i četné v čáře té již stávající průmyslové závody jako : cukrovarny, pivovary, parní mlýny, lfhovarny atd. Vzhledem na všechny tyto, trvalou výnosnost dráhy této zaručující činitele, byl, jak známo, tuhý boj mezi četnými uchazeči o koncesi ku stavbě dráhy této. Zákonem ze dne 10. června 1870 byla koncese ku stavbě a řízení dráhy této na 90 let pod výminkami co možná nejvýhodnějšími udělena. Skvělé výsledky, jichž se za stejných ba často i méně výhodných poměrů působící poďniknutí železniční v Čechách, jako buštěhradská, turnov-kralupské, ústil-teplická dráha a jiné uhelné dráhy dodělaly, ospravedlúujI naděje na dobrý výsledek, jež se v dráhu Pražsko-bilinsko-duchcovskou co jednu z nejdůležitějších dráb průmyslových a na uhlí bohatých Čech tak oprávněně skládají. Úpiné provolání opatřené i polohopisnou mapkou dráhy možno na všech místech úpisu bezplatně dostati.

Akcie nezní na jmeno držitele a splatí se během trvání koncese po splacení prioritních obligací cestou celoročniho slosování v celé jmenované ceně ve stříbře. Za akcie slosováním splacené vystaví se požitkové poukázky. Prioritní obligace vystaveny jsou na jmeno ukazatele, sňrokulí se 5?; v stříbře a splatí se půlročním slosováním během 50 let od roku 1875 počítaje v celé jmenované ceně N. C stříbře. Kupony obligace jsou splatné beze vší srážky daně z příjmu neb jiné jakékoli dané, kolků a jiných poplatků. Kupony akcií dospějí k výplatě vždy 1. července. kupony priorit. vždy 1. ledna a 1. července každého roku. Vypláceti se budou kupony ve Vídni, v Praze, v Berlíně, v Lipsku, v Drážďanech, ve Frankobrodě nad Mohanem a v Hamburku. Anglo-rakouská banka sůrokuje po čas stavby akcie i priority -k- ve stříbře. roduatiraMr 1. Upisovati se počne dne 16. března 1871 ve: v Hanoveru u pana M. J. Frensdorffa, Vídni u Anglorakouské banky, v Praze u Ceské eskomptní banky, v Kolíně nad Rýnem u A. Schaafenhausenova spolku bankéřského, 15 u živnostenské banky pro Cechy a Moravu, v Lipsku u pánů Becker ct Comp., U Hammera a Schmidta, 79 filiálky banky „Union“, 55 55 A v Pešti ti nglo-uherské banky, v Drážďanech u pana Michala Kaskcla, v Stýrském Hradci u Štýrské eskomptní banky, 55 „ Filipa Elimeyera, v Brně u c. k. priv. Moravské banky pro obchod a průmysl, v Hamburku u pana Eduarda Frege ďzComp., ve Lvově u c. k. priv. haličské akciové hypoteční bank M. 31. Warburga 6z Comp.,y, 55 55 v Krakově u pana Stanislava Feintuclut, ve Frankobrodě nad Mohanem u Rakousko-německé banky, v Solnohradech u banky pro Horní Rakousko a Solnohrady, v Mnichově u Bavorské spolkové banky, v Berlíně, u pánů F. V. Krause a Comp. závod bankéřský, v Augšpurku u pánů Kr. v. Frůlicha a synů, 95 55 Richter ct Comp., ve Stutgartu u pánů Mnula kt Comp., v Norimberku u pana J. Em. Wertheimera, ve Vratislavi u Vratislavské banky diskontové, u pánů bratří Guttentagových, v obyčejných hodinách obchodních na všech místech zároveň avšak odděleně na akcie kdyby upsalo se více než žádáno, co možná souměrné snížení upsaných obnosů. 2. Cena vydajná určena ve stříbře pro každou akcii a priority a ukončí se téhož dne. Výsledek úpisů oznámí se veřejnými novinami a provede se s 66% = 7,1. pro každou prioritní obligaci s 71% = zl. úpisci mohou pak obnos ten i v bankovkách rak. ni. a sice dle průměrného kursu stříbra zaplatiti, což však při upisování oznámiti musí, jestliže chtějí práva toho užíti. 3. Úpisci jsou povinni při upisování 10% upsaného jmenovaného obnosu v hotovosti, v poukázkách hypotečních, nitích papírech na burse platných s 80% hodnoty kursovní dne úpisu předcházejícího co kauci složiti. Kdyby bylo více upsáno než žádáno, vrátí se po učiněném snížení úpisů přebývající kauce. 4. Upisci, jak akcií tak i prioritních obligaci mají na úpis jejich připadající kusy počínaje dnem 28. března t. r. dajné převzíti. Převzetí děje se tam, kde stal se úpis. Úpisci mohou na úpis jejich připadající kusy během doby nahoře naznačené i v částkách odebrati. 5. Kauce v hotovosti složené započtou se při odebrání veškerých na dotýčný úpis připadajících akcii nebo prioritních prve při převzetí zbytku ; do té doby zúrokujl se 4%. V cenných papírech složené kauce vrátí se úpisci, jakmile všechny na úpis jeho připadající kusy odebral. 6. Úroky ve stříbře připadající na upsané kusy počítají se úpisci ode dne kdy je odebral a uspořádají se při převzetí od této doby. ri. Upisce ztrácí právo odebrati akcie neb prioritní poukázky, když je do dne 15. dubna t. r. neodebrala kauce jeho propadne. 8. Pode jmenern nkusii“ rozumí se prozatím, pokud skutečně listy vyhotoveny nejsou, poukázky znějící na celou jmenovanou cenu ; L července t. r. za skutečné akcie a prioritní obligace vyměněny. 9. Blankety ku přihlášení se k úpisu možno u jmenovaných ústavů, kde upisuje se, obdržeti. Ve Vídni, dne 11. března.
99 = tol. 66 pr. 1061/2 = tol. 71 pr. m. , zaznamenaného na úředním vídeňském lístku kursovním ze dne 14. března toho roku
v pokladničních poukázkách peněžních ústavů nebo v cen-

nejdéle
do
15.
dubna t. r. proti zaplacení ceny vy-
obligací, odebíraly-li se upsané kusy po částkách, te-
garatrolgastalke

10 000 Lahví Bílinská kyselka na nakládce

Toto místo železniční nakládky Bílinská kyselka se stále používá k tomuto účelu.
Prohlédnout

Subskripce Pražsko-Duchcovské železné dráhy

Výtah z provolání o významu Pražsko-duchcovské dráhy Uhelná ložiska duchcovsko-bilinská a mostecká proslula právem co největší a nejrozsáhlejší sluje uhlí hnědého. Nalezají se v nich vrstvy, jaké co do mohutnosti na pevnině vůbec jen zřídka kdy nalezáme. Část, již...
Prohlédnout

Jedna z klasických lokomotiv Pražsko-duchcovské dráhy

Prohlédnout

Nakládka Bílinská kyselka 1871

Prohlédnout